మతం యొక్క ప్రయోజనమేమిటి? •

దీనికి వివిధ మతాలు వివిధ సమాదానాలిస్తున్నవి. మానవుణ్ణి దేవునికి సన్నిహితం చేసి తద్వారా ఆత్మకు ముక్తి కల్గించడమే మతం యొక్క ప్రయోజనమన్నది మాత్రం సామాన్యంగా లభించే సమాధానం.  • మూడు రాజ్యాలు(లోకాలు) ఉన్నాయని చాలా మతాలు చెబుతాయి. ఒకటి స్వర్గ రాజ్యం, రెండు భూ రాజ్యం, మూడవది నరక రాజ్యం • స్వర్గ రాజ్యాన్ని దేవుడే పాలిస్తుంటాడు. నరక రాజ్యానికి సైతాను అధిపతి. అయితే భూ రాజ్యాన్ని పాలించేదెవ్వరన్న విషయం మాత్రం వివాదాస్పదంగానే మిగిలిపోయింది. భూరాజ్యానికి దేవుని ఆదిపత్యమూ, యముని ఆదిపత్యమూ లేదు. అది ముందు జరుగుతుందేమోనని ఆశిస్తుంటారు. • స్వర్గ రాజ్యాన్ని సరాసరి దేవుడే పరిపాలిస్తున్నాడు కాబట్టి అది సద్ధర్మ రాజ్యమై ఉంటుందని వారి భావన. • కొన్ని మతాల ప్రకారం స్వర్గమనేది భూమిపై లేదు. స్వర్గమన్నది వేరు. దేవుణ్ణి, దేవుని ప్రవక్తను నమ్మినవారు మాత్రమే స్వర్గానికి పోగాలుగుతారనీ, ఆ మత విశ్వాసకులు మాత్రమే ఆ స్వర్గం చేరి వారు కోరిన అన్ని సుఖాలను అనుభవించగలరని వారి నమ్మకం. • అనేక మతాల యొక్క అంతిమ ధ్యేయం మానవుడు స్వర్గం చేరుకోవడం ఎలాగన్నదే. అయితే, మతం యొక్క ప్రయోజనమేమిటన్న ప్రశంకు బుద్దుడిచ్చిన సమాధానం పై విశ్వాసాలకు పూర్తిగా భిన్నమైనది. • స్వర్గమనేది భూమి పైనే ఉన్నదనీ, మానవులు సద్ధర్మాన్ని అభ్యసిం చినపుడే భూమి స్వర్గమౌతుందని బుద్ధుడు చెప్పాడు. • మానవులలో నెలకొని ఉన్న దుఃఖాన్ని తొలగించాలంటే మానవులందరూ ధార్మికంగా జీవించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ సాటి వ్యక్తి పట్ల చక్కగా మెలగగలిగినట్లయితే ఈ ప్రపంచమంతా సద్ధర్మ రాజ్యం కాగలదని బుద్ధుడు బోధించాడు. • పంచశీల, అష్టాంగ మార్గం, పార్మితల యొక్క ప్రాధాన్యతను బౌద్ధ ధర్మం వివరిస్తుంది. (ఆధారం: బుద్ధుడు-బౌద్ధ ధమ్మము రచన: డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ అనువాదం: డా. యెండ్లూరి)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s